ویراستاران را انتخاب کنید

دسته بندی های داغ

  ویدیو منتشر شده

  محبوبترین

  رای گیری آنلاین

  این ممکن است آخرین مورد مهاجرت پس از تجاوز در اوکراین باشد. اما بعید است که این مرحله نهایی برای میلیون ها نفر باشد که کشور را ترک کنند. این مردم نمی خواهند ​

  چنگال ها55%
  نه50%